Goblets, set of 4

Goblets, set of 4

  • $24.00


Red goblets with spiral stem